Funksjonshemmede dating


funksjonshemmede dating-40funksjonshemmede dating-9

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak.

Dette har gitt dem et nytt syn på livet og ikke minst bedre selvfølelse.

Det at kontaktpersonene har en nøkkelrolle i forhold til å bedre levekårene til funksjonshemmede er unikt med Kina.

Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets forutsetninger (individnivå) og kalles da gjerne funksjonsnedsettelse, eller i omgivelsenes manglende evne eller vilje til tilpasning (samfunnsnivå), og kalles da funksjonshemning.